Færre elever mobbes

I fjor ble 6 prosent av elevene mobbet. Det er den laveste andelen siden målingene startet for 13 år siden. – Utviklingen går rett vei, men én mobbesak er én for mye. Alle barn har rett på en trygg og god skolehverdag. Derfor må vi fortsette kampen mot mobbing, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V).

0
36

I dag offentliggjør Utdanningsdirektoratet Elevundersøkelsen 2019. Den viser at:

 •  6,0 prosent av elevene svarer at de har blitt mobbet av medelever, voksne eller digitalt mobbet av noen på skolen. Det er en liten nedgang. Mye tyder på at dette er det laveste mobbetallet Elevundersøkelsen har målt med tilsvarende spørsmålsstilling siden starten i 2007.
 •  5. klassinger rapporterer mest mobbing, og antall som rapporterer at de ble mobbet avtar med alder og årstrinn. På 5. trinn melder 8,5 prosent av jentene og 9,2 prosent av guttene at de blir mobbet. På 10. trinn er andelen litt over 4 prosent for begge kjønn, og på videregående er andelen rundt 2 prosent (se figur under).

Mange tiltak mot mobbing
Regjeringen har tatt mange grep for å bekjempe mobbing. I 2017 innførte regjeringen blant annet nye og skjerpede bestemmelser om mobbing i opplæringsloven, i 2018 fikk alle fylker mobbeombud, og regjeringen har også satset på å heve kompetansen til ansatte i skolen (se liste under).

– De nye tallene viser at regjeringens satsing gir resultater. I år bevilger vi 50 millioner kroner til å styrke kompetansen blant de voksne som jobber skolen. Det vil gjøre dem bedre rustet til å kunne forebygge, oppdage og håndtere mobbing, sier Skei Grande.

Fortsatt mange som kontakter fylkesmannen for hjelp
Regjeringen åpnet i 2017 for at elever og foreldre som mener at skolen ikke håndterer mobbesaker godt nok, kan klage til fylkesmannen. Tall fra høsten 2019 viser at det fortsatt er mange elever som tar kontakt med fylkesmannen for å få hjelp i mobbesaker. Da ble det meldt inn 731 mobbesaker til fylkesmennene. Det er litt færre enn første halvdel av 2019.

Arbeidsro i skolen
Elevundersøkelsen har også spørsmål om arbeidsro i klasserommet. I de siste års undersøkelser rapporterer elevene at det er bedre arbeidsro. Dette samsvarer med resultatene fra andre internasjonale undersøkelser (PISA og TALIS).

Andel som mobbes

Kategori 2018 2019
Kun «mobbet av andre elever» Andel: 3,6 % Andel: 3,6 %
Kun «mobbet digitalt (mobil, iPod, PC) de siste månedene» Andel: 0,4 % Andel: 0,4 %
Kun «mobbet av voksne på skolen de siste månedene» Andel: 1,1 % Andel: 1,1 %
Mobbet i en eller annen kombinasjon av de tre over Andel: 1,0 % Andel: 0,9 %
Samlet Andel: 6,1 % Andel: 6,0 %

Kilde: NTNU-rapporten side 28.

Kilde: NTNU-rapporten side 7

Om Elevundersøkelsen

 •  En nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til siste år på videregående skole får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen.
 •  Obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1. Frivillig å delta for øvrige trinn fra og med 5. trinn.
 •  Gir lærere, skoleledere og skoleeiere informasjon om hvordan elevene opplever skolehverdagen, slik at skolen kan følge opp med riktige tiltak.
 •  451 184 elever svarte på undersøkelsen høsten 2019. Det er det høyeste antallet som noensinne har besvart undersøkelsen.
 •  Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen, mens NTNU Samfunnsforskning er ansvarlig for analysene og rapporteringen.
 •  Les Elevundersøkelsen og rapporten
 •  Les mer om saker til fylkesmannen

Fakta: Regjeringens hovedtiltak mot mobbing

 •  I 2017 ble opplæringslovens bestemmelser om elevenes skolemiljø endret. Målet med endringene har blant annet vært å gi elever og foreldre større brukermedvirkning og bedre klagerett, samtidig som skolen har fått tydeligere plikter når det gjelder det psykososiale miljøet.
 •  Høsten 2018 fikk alle fylker mobbeombud. Mobbeombudene skal støtte og veilede barn, elever og foreldre i saker som gjelder mobbing og å skape et bedre barnehage- og skolemiljø.
 •  Regjeringen satser også på en omfattende kompetansepakke for å styrke skolenes og barnehagenes evne til å forebygge og håndtere mobbesaker.
 •  Forslag til regler mot mobbing i barnehageloven har nylig vært på høring. Forslagene bygger på reglene i opplæringsloven og erfaringene man har hatt med disse, og skal bidra til å skape en bedre sammenheng i utdanningsløpet.
 •  Mer om regjeringens mobbepolitikk og nettressurs for egnede tiltak i skolemiljøsaker

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here